Headerbild

Kategorier

Årsmöte 2020

2020-02-16 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Varmt välkomna på VIK's årsmöte & 90-års kalas!

Torsdag 5/3 kl. 19.00 i Varmsätra skola. Årsmötet inleds av Salas kommunalråd Anders Wigelsbo som informerar om de kommande satsningarna i Varmsätra!! Vi bjuder på kaffe och tårta så kom och fira med oss! Anmälan på sms till 070-4498346 (Anna K).

 

Förslag till dagordning för Varmsätra IK:s årsmöte 200305, 19.00 i Varmsätra skola.

§1. Mötet öppnas och fastställande av röstlängd för mötet.

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§3. Val av protokolljusterare ochrösträknare.

    Två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet.

§4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§5. Fastställande av föredragningslista.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.

§7. Revisorernas berättelse överstyrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionenavser.

§9. Fastställande av medlemsavgifter.

§10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår.

§11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§12. Val av

    a) föreningensordförande för en tid av ett år;

    b) två ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

    c) två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;

    d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. (I detta val får inte styrelsens     ledamöter delta);

    e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till              ordförande;

    f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

§13. Val av uppbördsman för en tid av ett år.

§14. Sektions och kommitté val, 1 år

    a) (materielförvaltare) stugvärd

    b) Anläggning, minst 3 stycken.

    c) Festkommitté, minst 5 stycken

    d) Motionssektionen, minst 3 stycken

    e) Varmsätrabygdens byalag

    f) Mopedsektionen

§15 Övriga frågor.

§16. Mötets avslutande.